EVB CRM Service

KULLANIM KOŞULLARI

Son güncelleme: Ekim 26, 2020

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “1474 Sokak No:11 Alsancak/İzmir” adresinde faaliyet gösteren EVB Enerji Bilişim ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) ile www.evb.com.tr adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. İşbu sayfada yer alan koşulları okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen Site'yi kullanmaktan vazgeçin. Site’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

 

1- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

 

2- TANIMLAR

2.1. SİTE: www.evb.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): Site'ye çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

 

3- SORUMLULUKLAR

3.1. Şirket, işbu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi, Site’nin kullanma koşullarını dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır

3.2. Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.3. Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.evb.com.tr’de açıkladığı her türlü bilginin Şirket’in ve Şirket’in partneri kurumlara her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Şirket’e muvafakat verdiğini, Şirket’in bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, böyle durumlarda yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

3.4. Şirket, Site'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Site'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.5. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.evb.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin, doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.

3.7. Kullanıcılar, www.evb.com.tr’ye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.8. Kullanıcılar, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, www.evb.com.tr’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.9. www.evb.com.tr, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri 'Gizlilik Politikası' dahilinde Kullanıcılar ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. www.evb.com.tr aynı zamanda; Kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri Kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir ve Kullanıcılar işbu bilgilerin kullanılabilmesi konusunda peşinen açık rıza göstermişlerdir.

 

4- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

5- MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte 'Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

6- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8- YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme www.evb.com.tr tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerini Site’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.evb.com.tr, dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir.